Spring naar content

Privacy Policy

Privacy statement
Coach & Result B.V. (hierna te noemen: Coach+Result) hecht veel waarde aan het
beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens
wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerken van persoonsgegevens
Coach+Result kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze
dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze
persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en het informeren over
wijzigingen van onze diensten en producten.
Indien u een verzoek om informatie doet via het contactformulier, dan vragen wij u naar
uw voornaam en achternaam, uw e-mailadres en enkele aanvullende gegevens. Uw
gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. U heeft te allen
tijde het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen en desgewenst te
wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door een gespecificeerd verzoek naar
I.grimm@coachresult.nl te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door
u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. Coach+Result zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze
website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze
bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreren wij uw
IP-adres en domeinnaam. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur
van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De
verkregen informatie is eigendom van Coach+Result. De verzamelde informatie wordt
gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze
website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.
Coach+Result maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies
uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor
eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig
afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de
gebruikerservaring van de website.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages
te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed
op.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze
werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook
door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet
voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Gebruik van persoonsgegevens
Coach+Result verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Coach+Result website
te beheren en om de door u gevraagde services en diensten te leveren. Coach+Result
gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van de diensten van
Coach+Result. Coach+Result kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw
mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te
onderzoeken. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van
onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze
diensten te verbeteren.

Doorgifte aan derden
Coach+Result verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Coach +
Result zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer
dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig
is om:
 te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces; of
 om de rechten of eigendom van Coach+Result te beschermen en verdedigen; of
 te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van
gebruikers van Coach+Result of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer
worden bewaard dan noodzakelijk is. Coach+Result zal persoonsgegevens dan ook niet
langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens
worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren
omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens
Coach+Result zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging
van uw persoonsgegevens. Coach+Result bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert
aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen
ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen van de privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Coach+Result zal zo nu en dan de
privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Coach+Result
raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van
hoe Coach+Result uw informatie beschermt.

Contact informatie
Coach+Result ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u
van mening bent dat Coach+Result niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring,
dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. Grimm via I.grimm@coachresult.nl of
telefonisch via 076-2310100.

Disclaimer
Deze website is eigendom van Coach+Result. Op de toegang en het gebruik van deze
site is deze Disclaimer, het Privacy Statement en de Algemene Voorwaarden van
toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als
bepaald in de Disclaimer, het Privacy Statement en de Algemene Voorwaarden van Coach
+ Result.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Coach +
Result. Coach+Result besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en
actualiteit van de gegevens op haar website. Coach+Result kan echter geen garantie
geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud
van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Coach+Result is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of
onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van
problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het
internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken
van informatie of diensten door Coach+Result of door u aan Coach+Result door middel
van de website van Coach+Result of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan
geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden
beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Coach+Result
geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik
van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Coach+Result via deze website.
Coach+Result aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de
inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt
verwezen.

Coach+Result garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische
berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Coach+Result
aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken
van elektronische berichten door derden.

Coach+Result is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen,
merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op
deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze
website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Coach+Result.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt
tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken,
logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten
welke aan Coach+Result, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze
content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten
gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Coach+Result mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de
content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële
doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

Let's go?

Contact

  • U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie van ons.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Algemene Brochure Coach+Result

  • U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie van ons.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stuur door

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.