Spring naar content

Klachtenprocedure

De stappen worden hieronder beschreven:

Stap 1
Probeer altijd eerst om de klacht met de direct betrokkene te bespreken. Vaak komen klachten voort uit wederzijds onbegrip of onvoldoende communicatie. Maak de klacht daarom kenbaar aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft (Trainer/Coach, Accountmanager) of aan de Binnendienst. Probeer in goed overleg tot een oplossing te komen.

Stap 2
Als stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u mondeling of Schriftelijk een klacht indienen bij Trainer/Coach, Accountmanagers of de Binnendienst. Er wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee werkdagen, persoonlijk contact met u opgenomen en ontvangt u het klachtenformulier.

Stap 3
De klacht wordt inhoudelijk door de klachtencoördinator (Dhr. Sjoerd Wenselaar) van Coach+Result afgehandeld. De afhandeling van de klachtenprocedure neemt maximaal 4 werkweken in beslag. Indien de termijn van 4 weken niet kan worden gehaald, bijvoorbeeld omdat er nader onderzoek is vereist, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd door de klachtencoördinator. In deze brief staat om welke reden(en) de termijn van 4 weken niet kan worden gehaald. Tevens wordt er aangegeven op welke termijn uw klacht wel kan worden afgehandeld.

Stap 4

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de commissie van Kwaliteitshandhaving NRTO: Commissies | NRTO. Als consument kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. Een beroep tegen de afhandeling van uw klacht dient uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van het antwoord van Coach+Result BV, schriftelijk gemotiveerd aan de klachtenfunctionaris te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

De klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling en stuurt u daarvan zo spoedig mogelijk een bevestiging. De klachtenfunctionaris doet binnen vier weken uitspraak. De uitspraak van de klachtenfunctionaris is bindend voor alle partijen. Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan genoemde vier weken, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwachte duur van het uitstel. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachtendossiers worden 12 maanden bewaard.